OPIEKA OSÓB CHORYCH             NIESAMODZIELNYCH I STARSZYCH

Zawód opiekuna medycznego

    Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe: biologiczne, psychologiczne i społeczne. Asystuje również personelowi pielęgniarskiemu podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Świadcząc samodzielne usługi z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapełtycznym.

      Empatia u opiekuna medycznego jest najważniejszą z wielu cech, jaką posiada. Wymagane cechy opiekuna to spostrzegawczość,troskliwość, odpowiedzialność, kultura osobista, empatia,sumienność, umiejętność nawiązywania kontaktu z osobą chorą. 
ZADANIA ZAWODOWE OPIEKUNA MEDYCZNEGO:

1. Rozpoznanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niepełnosprawnej.

2. Współpraca z zespołem lekarskim, pielęgniarskim i rehabilitacyjnym.

3. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb związanym z              
     utrzymaniu ciała w czystości.

4. Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz      
      najbliższego otoczenia osoby chorej i niepełnosprawnej.
 
5. Pomaganie osobie chorej w zaspakajaniu potrzeb związanych z odżywianiem.

6. Pomaganie osobie chorej i niepełnosprawnej w zaspakajaniu potrzeb w wydalaniu.

7. Pomaganie w utrzymaniu aktywności ruchowej.

8. Pomaganie w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego.

9. Stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności 
     higienicznych.

10. Dezynfekcja i konserwacja przyborów i narzędzi podczas wykonywania zabiegów            
       pielęgniarskich.

11. Zapewnienie osobie chorej i niepełnosprawnej bezpieczeństwa podczas wykonywania 
      zabiegów higienicznych.

12. Dokumentowanie zabiegów higienicznych.

13. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich.

14. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w  szpitalu oraz 
       zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością.

15. Udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie.

16. Przestrzeganie przepisów sanitarno - epidemiologicznych podczas wykonywania zadań 
       zawodowych.

17. Popularyzowanie zachowań prozdrowotnych.

18. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw pożarowej oraz 
       ochrony środowiska.

19. Udzielenie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

20. Przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i 
        pracodawcy oraz warunków pracy.

21. Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych.

22. Postępowanie zgodnie z zasadami etyki. 
Kreator strony - przetestuj